• معرفی و بررسی آخرین دستاوردهای ملی در حوزه ناوبری
  • معرفی و بررسی آخرین دستاوردهای ملی در حوزه سنسورها و سخت‌افزارهای ناوبری
  • معرفی و بررسی آخرین دستاوردهای ملی در حوزه اصلاح ناوبری اینرسی به کمک تلفیق داده و سایر روشهای نوین
  • بررسی چالش‌های پیش رو در دانش ناوبری با دیدگاه و رویکرد دانشگاه – صنعت
  • برقراری ارتباط علمی میان کارشناسان صنعت و متخصصان دانشگاهی
1 2 3 4 5