کمیته اجرایی  
   
دکتر فرهاد خالوزاده
رئیس کمیته اجرایی
پژوهشکده علوم و فناوری شهید احمد کاظمی
پست الکترونیکی: khalozadeh@sharif.edu
   
   
  مهندس سعید شیرمحمدعلی
دبیر کمیته ارتباطات و روابط بین‌الملل
کارشناس ارشد مهندسی صنایع

پست الکترونیک: shirmohammadali@mehr.sharif.ir

   
   
  مهندس مهدی آتش جام
دبیر کمیته رسانه و تبلیغات
کارشناس
پست الکترونیک:
   
   
مهندس توحید ترابی
عضو کمیته اجرایی و دبیرخانه کنفرانس
کارشناس مکانیک

پست الکترونیک: t.torabi@iran.ir

   
   
مهندس سیدعلی رضویان
دبیر کمیته ارتباط با صنعت
کارشناس ارشد مدیریت
پست الکترونیکی: ali_razavian@ut.ac.ir
   
   
   گروه علمی فرهنگی سیمرغ
 کمیته اجرایی دانشجویی
 وب سایت: simorgh-sharif.ir
 پست الکترونیکی: simorghconf@gmail.com
   
   

 

1 2 3 4 5