کمیته علمی

به ترتیب حروف الفبا

 دکتر مسعود ابراهیمی
 عضو کمیته علمی
 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مکانیک
 پست الکترونیکی: ebrahimikm@modares.ac.ir
   
   
مهندس محسن اسدی
عضو کمیته علمی
 عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع)، دانشکده مکانیک
 پست الکترونیکی: mohasadi@ihu.ac.ir
   
   
دکتر نیما اسدیان
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده هوافضا
پست الکترونیکی: Assadian@sharif.edu
   
   
 دکتر آریا الستی
 عضو کمیته علمی
 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و رئیس دانشکده مکانیک
 پست الکترونیکی: aalasti@sharif.edu
   
   
دکتر محمد علی امیری آتشگاه
عضو کمیته علمی
   عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ، دانشکده علوم و فنون نوین
 پست الکترونیکی: atashgah@ut.ac.ir
   
   
دکتر علیرضا باصحبت نوین‌زاده
عضو کمیته علمی
 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، دانشکده هوافضا
 پست الکترونیکی: novinzadeh@kntu.ac.ir
   
   
دکتر علی بخشعلی‌پور
عضو کمیته علمی
عضو سازمان هواپیمایی کشوری
پست الکترونیکی: A-Bakhshali@cao.ir
   
   
دکترفرشاد برازنده
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر
پست الکترونیکی: fbarazandeh@aut.ac.ir
 
   
   
دکتر حسین بلندی
عضو کمیته علمی
 عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، دانشکده برق
 پست الکترونیکی: h_bolandi@iust.ac.ir
   
 
دکتر سید حسین پورتاک‌دوست
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و رئیس دانشکده هوافضا
پست الکترونیکی: pourtak@sharif.edu
 
   
دکتر محمدرضا تابش‌پور
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک
پست الکترونیکی: tabeshpour@sharif.edu
   
   
  مهندس سید محمود تدین
عضو کمیته علمی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری - ستاد توسعه فناوری و صنایع هوایی و هوانوردی
پست الکترونیکی: cpt.semata@yahoo.com
   
   
دکتر سید کمال حسینی ثانی
 عضو کمیته علمی
 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: k.hosseini@um.ac.ir
   
   
  مهندس  محمدباقر حمیدی
عضو کمیته علمی
ستاد توسعه فناوری و صنایع هوایی و هوانوردی
پست الکترونیکی: hamidi.mb@hotmail.com
   
   
دکتر جعفر حیرانی نوبری
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، دانشکده برق
پست الکترونیکی: nobari@eetd.kntu.ac.ir
   
   
 دکترحمید خالوزاده
 عضو کمیته علمی
 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، دانشکده برق
 پست الکترونیکی: h_khaloozadeh@eetd.kntu.ac.ir
 
   
دکتر عبدالمجید خشنود
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، دانشکده هوافضا
پست الکترونیکی: khoshnood@kntu.ac.ir
   
   
  دکترعلی اکبر خیاط
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پردیس بین المللی کیش دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده هوافضا
پست الکترونیکی: khayat@sharif.edu
   
   
  دکتر امیرحسین دوایی مرکزی
 عضو کمیته علمی
 معاون پژوهش و فناوری و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
 پست الکترونیکی: markazi@iust.ac.ir
   
   
دکتر شهاب الدین رحمانیان
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده اویونیک
پست الکترونیکی: rahmanian@cc.iut.ac.ir
   
   
   دکتر علیرضا رضائی
 عضو کمیته علمی
 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده برق
 پست الکترونیکی: arrezaee@ut.ac.ir
   
   
دکتر علیرضا رودباری
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری
پست الکترونیکی: alirezaroudbari@ae.sharif.edu
   
   
دکتر محمدتقی زمانیان
عضو کمیته علمی
عضو انجمن علوم و فنون دریایی ایران
پست الکترونیکی: mtzamanian@yahoo.com
   
   
 دکتر حسن سالاریه
 عضو کمیته علمی
 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک
 پست الکترونیکی: salariah@sharif.edu
   
   
  دکتر مهدی سبزه‌پرور
 عضو کمیته علمی
 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: sabzeh@aut.ac.ir
   
   
دکتر محمدحسین شفیعی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده برق گروه کنترل
 پست الکترونیکی: shafiei@sutech.ac.ir
   
   
دکترسعید شمقدری
 عضو کمیته علمی
 عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، دانشکده برق
پست الکترونیکی: shamaghdari@iust.ac.ir
   
   
امیر دریادار محمد صدری
 عضو کمیته علمی
عضو ارتش جمهوری اسلامی ایران
پست الکترونیکی: Sadrim51@yahoo.com
   
   
دکتر محمدمهدی علیشاهی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: alisha@shirazu.ac.ir
   
   
  دکتر مهدی فکور
 عضو کمیته علمی
 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ، دانشکده علوم و فنون نوین
 پست الکترونیکی: mfakoor@ut.ac.ir
   
   
دکتر حبیب قنبرپور اصل
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده هوافضا
پست الکترونیکی: ghanbarpour@sharif.edu
   
   
دکتر منصور کبگانیان
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مکانیک
پست الکترونیکی: kabgan@aut.ac.ir
   
   
دکتر جواد کوهسرخی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: koohsorkhi@ut.ac.ir
   
   
مهندس عبداله محرابی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، دانشکده هوافضا
پست الکترونیکی: 
   
   
  دکتر محمدجواد محمودی
 عضو کمیته علمی
 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
 پست الکترونیکی: mjmahmoodi@aut.ac.ir
   
   
مهندس نصراله مقدم خمسه
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری
پست الکترونیکی: nmaviator61@outlook.com
   
   
دکتر مهران میرشمس
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، دانشکده هوافضا
پست الکترونیکی: mirshams@kntu.ac.ir
   
   
دکتر مهرزاد نامور
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده برق
پست الکترونیکی: namvar@sharif.edu
   
   
دکتر هادی نوبهاری
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده هوافضا
پست الکترونیکی: nobahari@sharif.edu
   
   
دکتر امیرعلی نیکخواه
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، دانشکده هوافضا
پست الکترونیکی: nikkhah@kntu.ac.ir
   
   
  دکترغلامرضا وثوقی
 عضو کمیته علمی
 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و رئیس دانشکده مکانیک
 پست الکترونیکی:  vossough@sharif.edu
   
   
دکتر رامین وطن خواه
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، دانشکده مکانیک
پست الکترونیکی: rvatankhah@shirazu.ac.ir
   
   
دکتر عقیل یوسفی کما
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده مکانیک
پست الکترونیکی: aykoma@ut.ac.ir
   
   
   
1 2 3 4 5