برنامه زمانی نخستین کنفرانس ملی ناوبری
1393-11-27
برنامه زمانی نخستین کنفرانس ملی ناوبری

 

برنامه زمانی کنفرانس:

 

8:30 -10

10 10:30

10:30 - 12

12 13:30

13:30 - 15

15 15:30

15:30 - 17

روز اول

افتتاحیه

افتتاح نمایشگاه و بازدید از نمایشگاه

نشست اول ارائه مقالات

ناهار و نماز

پانل تخصصی اول

پذیرایی و بازدید از پوسترها

نشست سوم ارائه مقالات

نشست دوم ارائه مقالات

پانل تخصصی دوم

نشست چهارم ارائه مقالات

کارگاه اول

(10:30-12:30)

 

 

 

 

روز دوم

نشست پنجم ارائه مقالات

پذیرایی و بازدید از پوسترها

پانل تخصصی

سوم

ناهار و نماز

نشست پنجم ارائه مقالات

پذیرایی و بازدید از پوسترها

اختتامیه: تقدیر از حامیان، اعلام نظرات شرکت کنندگان در خصوص پرسشنامه

نشست ششم ارائه مقالات

پانل تخصصی چهارم

نشست پنجم ارائه مقالات

کارگاه دوم

(10 - 8)

 

کارگاه سوم

(15:30 - 13:30)

 

1 2 3 4 5