برنامه زمانی ارائه مقالات (نشست‌ها)
1393-11-21
برنامه زمانی ارائه مقالات (نشست‌ها)

با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برنامه زمانی ارائه مقالات (نشست‌ها) در روز کنفرانس به شرح زیر اعلام میگردد، شایان ذکر است با توجه به فشردگی برنامه‌های کنفرانس زمان ارائه مقالات به صورت شفاهی 15 دقیقه میباشد که حدود 12 دقیقه آن زمان ارائه و الباقی زمان پرسش و پاسخ میباشد. رعایت زمان تعیین شده به منزله احترام به حقوق ارائه دهندگان دیگر میباشد.

کد مقاله

   روز  

زمان

عنوان نشست

شماره نشست

1293-NNC

اول

10:30 - 12

پدافندی/الگوریتم‌ها و روش‌ها

1

1198-NNC

1189-NNC

1062-NNC

1130-NNC

1294-NNC

دریایی

2

1232-NNC

1141-NNC

1079-NNC

1054-NNC

1290-NNC

15:30 - 17

روش‌ها و الگوریتم‌ها

3

1280-NNC

1274-NNC

1257-NNC

1242-NNC

1043-NNC

1284-NNC

سنسورها و سخت افزارها

4

1283-NNC

1268-NNC

1227-NNC

1049-NNC

1278-NNC

دوم

8:30 - 10

فضایی

5

1215-NNC

1138-NNCL

1129-NNC

1096-NNC

1015-NNC

1250-NNC

هوایی

6

1109-NNC

1099-NNC

1037-NNC

1154-NNC

13:30 - 15

روش‌ها و الگوریتم‌ها

7

1136-NNC

1133-NNC

1086-NNC

1066-NNC

13:30 - 15

هوایی/روش‌ها و الگوریتم‌ها

8

1116-NNC

1071-NNC

1064-NNC 

 

 

1 2 3 4 5