برگزاری پنل تخصصی بررسی چالشهای پیش رو ( فرصتها و تهدیدات ) حوزه ناوبری از دیدگاه سازمانهای بهره بردار
1393-11-08
برگزاری پنل تخصصی بررسی چالشهای پیش رو ( فرصتها و تهدیدات ) حوزه ناوبری از دیدگاه سازمانهای بهره بردار

جلسه ای با حضور سازمانها و ارگانهای حوزه ناوبری کشور، تحت عنوان پنل تخصصی «بررسی چالش­های پیش­رو ( فرصت­ها و تهدیدات ) حوزه ناوبری از دیدگاه سازمان­های بهره­ بردار برگزار گردید. 

1 2 3 4 5