تخفیف ویژه جهت اجاره غرفه نمایشگاه جانبی کنفرانس
1393-11-05
تخفیف ویژه جهت اجاره غرفه نمایشگاه جانبی کنفرانس

بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری کنفرانس تخفیف ویژه جهت اجاره غرفه نمایشگاه جانبی کنفرانس به شرح زیر اعلام میگردد.

سازمانهای حامی

نوع حمایت درجه یک 70%

نوع حمایت درجه دو 50%

دانشگاه های حامی

50 %

مبتکرین و مخترعین دانشجویی

(با ارائه گواهی اختراع و کارت دانشجویی)

70 %
شرکت های دانش بنیان 50 %

 

1 2 3 4 5