برگزاری پنل تخصصی « بررسی چالشهای پیش رو ( فرصتها و تهدیدات ) حوزه ناوبری از دیدگاه سازمانهای بهره بردار »
1393-10-22
برگزاری پنل تخصصی « بررسی چالشهای پیش رو ( فرصتها و تهدیدات ) حوزه ناوبری از دیدگاه سازمانهای بهره بردار »

پیرو مصوبات اعضای محترم کمیته علمی در ششمین جلسه کمیته علمی کنفرانس (17/10/93) در خصوص برگزاری پنل تخصصی با همکاری سازمان­های تاثیرگذار در حوزه ناوبری کشور، پنل تخصصی تحت عنوان « بررسی چالش­های پیش­رو ( فرصت­ها و تهدیدات ) حوزه ناوبری از دیدگاه سازمان­های بهره ­بردار » در برنامه ­های کنفرانس لحاظ گردید.

در این جلسه پیشنهاد گردید؛ اعضای اصلی پنل مذکور را سازمان­های  مهم و کلیدی کاربر حوزه ناوبری تشکیل دهند.

1 2 3 4 5