انتخاب بیش از 40 مقاله جهت ارائه شفاهی
1393-10-22
انتخاب بیش از 40 مقاله جهت ارائه شفاهی

از میان مقالات دریافتی با نظر قاطع هیئت داوران کنفرانس تعداد بیش از 40 مقاله جهت ارائه نشست‌های علمی و پنل های تخصصی پذیرفته شد.

1 2 3 4 5