معرفی بیش از 25 مقاله به مجلات علمی و پژوهشی
1393-10-22
معرفی بیش از 25 مقاله به مجلات علمی و پژوهشی

طی برگزاری ششمین جلسه کمیته علمی، از بین مقالات پذیرفته شده در کنفرانس بیش 25 عنوان مقاله با نظر موافق کلیه داوران کنفرانس جهت ارسال به مجلات علمی پژوهشی مشخص شد.

1 2 3 4 5