برگزاری ششمین جلسه کمیته علمی نخستین کنفرانس ملی ناوبری
1393-10-08

ششمین جلسه کمیته علمی جهت تعیین وضعیت نهایی مقالات برتر به منظور چاپ در مجلات علمی و پژوهشی در تاریخ چهارشنبه 1393/10/17 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می گردد.

1 2 3 4 5