چهارمین جلسه کمیته علمی کنفرانس
1393-09-08
چهارمین جلسه کمیته علمی کنفرانس

چهارمین جلسه کمیته علمی جهت بررسی و داوری نهایی مقالات واصله به دبیرخانه کنفرانس در تاریخ پنج شنبه 1393/9/13 در دانشگاه شریف برگزار می گردد.

1 2 3 4 5