برگزاری نشست کارشناسان ستاد توسعه فناوری و صنایع هوایی و هوانوردی با مدیریت ارتباط با صنعت کنفرانس
1393-07-23
برگزاری نشست کارشناسان ستاد توسعه فناوری و صنایع هوایی و هوانوردی با مدیریت ارتباط با صنعت کنفرانس

در این جلسه که در روز شنبه 19/7/1393 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد راهکارهای مشارکت دانشگاه و صنعت در حوزه های پژوهشی ناوبری هوایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه پیشنهاد گردید چالشها و فرصتهای بهره برداری از ناوبری فرودگاهی در نشستهای تخصصی  کنفرانس مورد توجه قرار گیرد.

1 2 3 4 5