چاپ مقالات برتر در مجلات علمی و پژوهشی
1393-05-29
چاپ مقالات برتر در مجلات علمی و پژوهشی

براساس تعاملات و مکاتبات صورت گرفته با مسئولین محترم مجلات Scientia Iranica، شریف، JAST ، مهندسی هوانوردی، مهندسی دریا و مهندسان مکانیک ایران، مقالات برتر پذیرفته شده در نخستین کنفرانس ملی ناوبری در این مجلات به چاپ خواهد رسید.

1 2 3 4 5