اولین جلسه اعضای کمیته علمی با حضور اساتید و صاحبنظران حوزه ناوبری برگزار شد.
1393-05-18
اولین جلسه اعضای کمیته علمی با حضور اساتید و صاحبنظران حوزه ناوبری برگزار شد.


اولین جلسه اعضای کمیته علمی با حضور اساتید و صاحبنظران حوزه ناوبری روز چهارشنبه 1393/5/15 در اتاق جلسات معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

 در این جلسه، اعضای کمیته علمی بر جهت­دهی فعالیت­های کنفرانس با هدف دستیابی به دستاوردهای مورد انتظار حول محورهای ذیل­الذکر تأکید گردید:

  •  ایجاد انگیزه و جذابیت برای حضور صمیمانه پژوهشگران ، اساتید و دانشجویان؛ 
  • هماهنگی با ژورنال­های علمی برای اعلام مقالات پذیرش شده در بازه زمانی کوتاه؛  
  • ایجاد و تعمیق تعاملات علمی و عملی دانشگاه و صنعت؛
  • انعکاس نیازهای عملیاتی و گلوگاه­های خط تولید صنایع؛
  • انعکاس توانمندی علمی دانشگاه­‌ها در رفع گلوگاه­های تولید و نیازهای دانشی صنایع؛
  • ایجاد فرصت بازدیدهای دوره­ای مستمر برای اساتید و دانشجویان از خط تولید، تست و کنترل کیفیت صنایع؛
  • ایجاد فرصت بازدیدهای دوره­ای مستمر از آزمایشگاه­، کارگاه، منابع علمی، کتب مرجع موجود در دانشگاه­ها برای پژوهشگران و خبرگان صنایع؛
  • ایجاد سازوکار لازم برای ارائه مقالات خاص توسط صنایع با رعایت حفظ مالکیت مادی و معنوی اثر؛
  • ایجاد فرصت ارتقاء علمی پژوهشگران و خبرگان صنایع در دانشگاه(طی دوره­های تخصصی کوتاه‌مدت و بلندمدت)؛
1 2 3 4 5