معرفی اختراعات و ابتکارات برتر حوزه ناوبری
1393-04-31
معرفی اختراعات و ابتکارات برتر حوزه ناوبری

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط شورای سیاستگذاری کنفرانس، از میان طرح‌های شرکت کننده در نمایشگاه ابتکارات و اختراعات، طرح‌ های برتر ابتکارات و اختراعات حوزه ناوبری توسط کمیته داوران انتخاب و معرفی می‌گردد.

مدارک زیر برای اختراعات جهت شرکت در نمایشگاه کنفرانس ارسال شود

1- موضوع اختراع

2-شرح اختراع (کاربرد، مزایا، مشخصات فنی و...)

3- کاتالوگ

4- گواهی ثبت اختراع (در صورت موجود بودن)

1 2 3 4 5