حمایت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان از برگزاری کنفرانس ملی ناوبری
1393-04-04
حمایت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان از برگزاری کنفرانس ملی ناوبری

 دانشگاه صنعتی اصفهان و پژوهشکده اویونیک این دانشگاه حمایت علمی خود را از برگزاری نخستین کنفرانس ملی ناوبری اعلام  نمود.

در این همکاری علمی، آقای دکتر شهاب الدین رحمانیان به عنوان نماینده پژوهشکده اویونیک و یکی از اعضای کمیته علمی از سوی معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان معرفی شدند.

1 2 3 4 5