حمایت انجمن مهندسی دریایی ایران از نخستین کنفرانس ملی ناوبری
1393-03-24
حمایت انجمن مهندسی دریایی ایران از نخستین کنفرانس ملی ناوبری

 انجمن مهندسی دریایی ایران با معرفی آقای دکتر محمدرضا تابش‌پور به عنوان نماینده این انجمن در کمیته علمی نخستین کنفرانس ملی ناوبری، حمایت خود را اعلام نمودند.

1 2 3 4 5