کارگاه قطب نمای ژیروسکوپی
1393-04-02
کارگاه قطب نمای ژیروسکوپی

کارگاه قطب نمای ژیروسکوپی


تاریخ برگزاری کارگاه 29 بهمن 1393

مباحث کارگاه:

1- روش‌های شمال‌یابی
2- روش‌های شمال‌یابی مبتنی بر اثر سرعت زاویه‌ای زمین
3- بررسی برخی انواع قطب نمای ژیروسکوپی‌های موجود در بازار
1 2 3 4 5