کارگاه ناوبری تلفیقی
1393-04-02
کارگاه ناوبری تلفیقی

کارگاه ناوبری تلفیقی


تاریخ برگزاری کارگاه 30 بهمن 1393

مباحث کارگاه:

 1- دینامیک اجسام و دستگاه های مختصات
 2- استخراج معادلات ناوبری در دستگاه های دوران و فیلترهای کالمن
 3- الگـوریتـم های مستقیـم و غیـرمستقیـم طرح فیلتـر کالمن بـرای تلفیق سنسوری
 4-استخراج معادلات خطای ناوبری برمبنای آنالیز اغتشاش
1 2 3 4 5